چربی امگا ۳ . مصرف از طریق مکمل ها و یا مواد غذایی ؟